Právo v sociálních službách

Anotace

Cílem modulu je osvojit si právní povědomí v oboru sociálních služeb. Toto tak spočívá v zařazení práva v sociálních službách do systému práva, seznámení se s příslušnou právní úpravou, principy a zásady, na kterých jsou sociální služby jako takové postaveny, pojmem sociálních služeb jako takovým, práva a povinnosti jednotlivých subjektů vystupujících v právních vztazích v oblasti sociálních služeb a práva sociálního zabezpečení. Vzhledem k postavení České republiky jako členského státu Evropské unie, je nezbytnou součástí a cílem tohoto modulu seznámení se s unijními právními předpisy vztahujícími se k oblasti sociálních služeb. V tomto modulu není opomenuta ani otázka odpovědnosti a deliktů.


Doporučená literatura

  • KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-692-0.Dvořáková, Z.: Management lidských zdrojů. C. H. Beck, Praha, 2007.
  • ARNOLDOVÁ, Anna. Sociální péče: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5147-4.
  • JANEČKOVÁ, Eva, Hana ČIBEROVÁ a Petr MACH. Průvodce systémem poskytování sociálních služeb: řešení základních problémů poskytování sociálních služeb, vzory používaných formulářů, náležitosti smlouvy. Olomouc: ANAG, [2016]. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7554-009-6.
  • SOKOL, Radek a Věra TREFILOVÁ. Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb. Praha: ASPI, 2008-^^^^. Meritum (ASPI). ISBN 978-80-7357-316-4.
  • CHVÁTALOVÁ, Iva. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-732-0.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle