Správní řád a správní řízení

Anotace

Cílem tohoto modulu je podat studentům ucelený pohled (vycházející ze soudní judikatury i právní doktríny) na obecnou úpravu správního řízení a další instituty obsažené ve správním řádu jako jsou veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, stížnosti apod. Předmětem tohoto modulu tedy bude, vedle zmínky o vývoji správního řízení na území České republiky, podrobná charakteristika tohoto předpisu a jeho jednotlivých částí.


Doporučená literatura

  • Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 5. vydání. C.H.Beck, Praha, 2016. ISBN 978-80-7400-670-4
  • Jemelka. L.: Princip subsidiarity správního řádu. C.H.Beck, Praha, 2013. ISBN 978-80-7400-479-7
  • Jemelka, L., Podhrázký, M., Vetešník, P., Zavřelová, J., Bohadlo, D., Šuránek, P.: Soudní řád správní. Komentář. Praha. C.H.Beck, 2013. ISBN 978 80-7400-498-8
  • Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 8. vydání. C.H.Beck, Praha, 2012. ISBN 978-80-7179-254-3
  • Jemelka, L.: Správní řád - porovnání starého a nového znění, tabulka. Právní rádce starosty, 2006. ISSN 20080218

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle